Természetgyógyászat

A természetes gyógyítás valójában idősebb az embernél. Az állatok viselkedésének megfigyelése során számtalan olyan tapasztalatot rögzítettek, ahol valamilyen állatfaj a gyógyulás szándékával keres fel speciális helyet, vagy táplálkozik szokásaitól eltérő módon. A természetes gyógymódok legrégebbi feljegyzett forrásai keletről származnak. A kínai orvoslás és az indiai Ájurvéda évezredes múltra tekintenek vissza.

i. e. 1500 Ebers-papirusz: A közel 20 m hosszú 110 oldalnyi papirusztekercset valószínűleg az Újbirodalom korai korszakában jegyezték le. Egyes szerzők szerint a asszasszifi sírból származik, ahol a sebészeti jellegű Smith-papiruszt találták. Edwin Smith mindkettőt egyszerre vásárolta meg 1862 körül egy luxori régiségkereskedőtől, majd a hosszabb papiruszt 1872-ben Georg Ebersnek adta el, akire a mai elnevezés utal. Ebers először 1873-ban tette közzé. A papirusztekercs máig az egyiptomi orvoslás történetének egyik legjelentősebb forrása.
i. e. 624-545 Milétoszi Thalész filozófus, természettudós, csillagász. A vizet minden létező forrásának tekintette. Véleménye szerint ez az eredendő ősanyag „arché”, amelyből minden más anyag és élőlény is keletkezik. Az istenekre a világot mozgató elemekként utalt. Tanítványa Anaximenész (i. e. 580-520) Az őselemek filozófiájának megalkotója. Véleménye szerint a levegő sűrűsödésével keletkezik a víz, majd a föld, és a kő. később Theophrasztosz említi, hogy Anaximenész nem úgy gondolta, hogy a világ dolgai közvetlenül a levegőből épülnének fel, hanem vannak bizonyos alapformák (tűz, levegő, szél, felhő, víz, kő stb.).
i. e. 570-500 krotoni Alkmaion orvos, filozófus. Az első ismert orvos, aki feljegyezte a betegségek „természetes” és „tudományos” értelmezését. Ismerte hogy a betegségek gyakran túlzott, vagy nem kielégítő táplálkozásból is fakadhatnak. A betegségeket őselem egyensúlyi értelmezésként is magyarázta. Az állatok boncolásával már komoly anatómiai és szervi működési elveket sikerült azonosítania.
i. e. 500-430 Empedoklész görög filozófus, orvos, vallási tanító. A Természetről és a Tisztulások című művek mellett készített egy hatszáz soros orvosi értekezést. Világképében a négy őselem mellett megjelenik az univerzum mozgatórugói között a (Jin-jang-ra emlékeztető) szeretet és a viszály. A korai pszichológia első tanulmányait a megismerésről és az érzékelésről Empedoklésznek köszönhetjük. Kortársa Anaxagorasz (i. e. 500~425) Periklésszel és Euripidésszel közösen kialakított anyagmegmaradás és létrészecske világképpel jelentősen hozzájárultak a kor tudományos és orvosi fejlődéséhez. A homoiomeria ‑ „minden megvan mindenben” anyagértelmezés úttörői voltak.
i. e. 460-377 Hippokratész a gyógyítás történetének legismertebb alakja. A mai orvosi gyakorlat és az alternatív gyógyászat is használja, idézi klasszikus tanításait, elveit és intelmeit. A Hippokraticum corpusként ismert, 60 részes monográfia-sorozatban kidolgozta és leírta az orvosi oktatás és gyógyítás legeredményesebb tételeit. A természetről ezt írta: „A természet orvos a betegségek ellen. A természet mindig megtalálja az eszközöket és az utakat … nevelés nélkül, s anélkül hogy, tanulta volna elvégzi kötelességét…” Hippokratész a tudományos vizsgálódás, és az empirikus gyógyítás híve volt. Azt tanította, hogy „az embernek önmagát is össze kell szednie, ha az isteneket hívja”.
i. e. 124 Aszklépiadész (orvos) elmélete szerint elemi részecskékből állunk, amelyet atomnak (oszthatatlan) nevezett. Az elemi részecskék keringenek, áramlanak bennünk. A betegségek egy része ezen áramlás akadályozottságából ered.
i. sz. 1. sz. Aulus Cornelius Celsus Tiberius császár uralkodása idején Rómában élt és gyógyított. A De Medicine című orvosi enciklopédiájában összefoglalja az orvoslás előtörténetét. Ajánlásaiban a fürdők különböző lehetőségeit említi. Az olajfürdő és a gyógyfüves fürdők korában viszonylag új módszernek számítottak.
i. sz. 129-199 pergamoni Galénosz (Claudius Galenus) i. sz. 159-ig orvosnak tanult. Egy Aesculapius-szentély gladiátoriskolájának orvosaként, gyakorlott sebésszé vált. I. sz 164-ben költözött Rómába. Előadásokat tartott és szemléltető állatkísérleteket mutatott be. Hamarosan híres orvos lett. Támadta a római iskolákat, ezért 168-ban el kellett hagynia az Örök várost. 169-ben visszatért, és Marcus Aurelius, Commodus, Pertinax és Septimius Severus családok udvari orvosa lett. Véget akart vetni az orvosi iskolák ellentmondásainak, ezért összegezte az orvosi irodalmat, s a hagyományos orvostudománnyal ötvözte megfigyeléseit és eredményeit. Rendszere, a galenizmus 1500 esztendőn át vezérelte az orvoslást, és az orvostudomány megszemélyesítője volt. A Galénusi készítmények elnevezést a gyógyszerészetben a mai napig használják.
Az i. sz. 325-i Niceai zsinat, keresztény caritasként jegyzett határozata tette lehetővé a szerzetesi rendek gyógyításra történő berendezkedését, illetve keresztény kórházak alapítását. i. sz. 480-560 Nursiai Benedek A Benedek‑rend (529) megalapítója. A középkori szerzetesi medicina, és oktatás úttörői közé tartozik. I. sz. 795-ben a lorsci Benedek rendi kolostorban ismeretlen szerző fordította le a Brambrorgi Codex manuscriptus medicinális I a VI. gyógyszerkönyvet. A könyv a növényi hatóanyagok olcsóbb helyettesítőit, fontos dietétikai javallatokat és havi, évszaki szabályokat tartalmazott. Walahid Strabo (809-849) 24 különböző gyógynövényt írt le költemény formában.
A Salernói orvosi iskolát 850 körül alapították. Virágkorát 1150-1180 között élte. A salernói orvosi könyv: De conservanda valetudine (Az egészség megőrzése); más címe: Flos medicinae vel regimen sanitatis salernitanum (Az orvostudomány virága avagy az egészség salernói rendtartása), amely a későbbi évszázadokban kétszáznál több kiadást ért meg. Szerzője valószínűleg Giovanni Milanese volt. Petrus Musandinus, Afflacius, Johannes Platearius, Archimatthaeus, Maurus, Urso is az iskola kötelékébe tartoztak. A salernói iskola tanácsai népszerűek voltak. Kovachich József Miklós jeles jogtörténész (1798–1878) jelentetett meg, 1821-ben, Budán Scholae Salernitanae praecepta conservandae valetudinis (A salernói iskola utasításai az egészség megőrzésére) címmel egy orvosi szöveggyűjteményt. A középkori orvosi gyógymódok nagymértékben a természetgyógyászati elvet alkalmazták.
Abu Ali al-Huszajn bin Abdallah ibn Szína (980-1037) ismertebb nevén Avicenna Perzsa származású orvos, filozófus, fizikus. 10 évesen kívülről tudta a Koránt. 16 évesen már részt vesz a szultán gyógyításában. 450, különböző témájú könyvet írt. Híresebb könyvei: A gyógyítás könyve, Canon Medicinae. Utóbbit évszázadokig tankönyvként használták, amelyben több mint 800 féle hatóanyagot ír le a kamillától a gombakezelésekig. A Canon Medicinae több mint 30 kiadást ért meg. A legjobbnak tartott latin fordítást 1652-ben adták ki.
Theoprastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), ismertebb nevén Paracelsus Einsiedelben született. Apja orvos volt, aki fiát a leghíresebb orvosi iskolákba járatta. majd Ferrarában avatták az orvostudomány doktorává. Salzburgban és Straussburgban már professzor. Baselben a tanítványait nem szokványos módon latinul, hanem anyanyelvükön tanította. A természet gyógyerejét hirdeti és az Archeus elnevezésű gyógyító erőben hisz. A múlt medicinájáról lesújtóan ítélkezik, a tanítványai előtt régi orvosi könyveket éget. A kortárs medicina ezt nem hagyja annyiban; menekülnie kell. A Paracelsus nevet veszi fel (Celsusra utalva). Élete utolsó 12 évét vándorgyógyítóként éli, amelyben már új nevén szerez tapasztalatokat és hírnevet magának. „A természet minden betegség belső orvosa, amely az embernek már fogantatásakor megadatik” – írta. „A külső orvosnak csak akkor kell beavatkoznia, ha a vele született gyógyító alul maradt a harcban.” A só, a higany, és a kén keverékeit gyakran alkalmazta. Súlyos lelki válságban, 48 évesen, szegényházban halt meg. Tanulmányai, eredményei halála után felértékelődtek.
Johan Baptista van Helmont (1577-1644) flamand természettudós orvos. A pulzusdiagnosztika úttörője. A De magnetica vulnerum curatione című munkájának 37. fejezetében írja, hogy hétféle pulzus tapintható az emberi testen: kettő a nyakon, kettő a csuklókon, kettő a bokáknál és egy a szívnél. Az emésztésről szóló írásaiban a bélcsatornát funkcionálisan hat különböző részre osztja. Az akkor még ismeretlen enzimek működését már meglepő pontossággal körülírja. Vitáiban érvel az emésztés akkor még szintén ismeretlen mikrobiológiai működési elve mellett.
John Floyer (1649-1714) angol orvos, író. Tanulmányait Oxfordban végezte. A korabeli jegyzetek szerint a pulzus mérésének gyakorlatát ő vezette be. A hidegvizes fürdő hasznosságát többször bizonyította és orvoskollégái számára is ajánlotta leveleiben. Írásaiban, esszéiben a vallási motívumok is jellemzőek. Szülővárosa Litchfield közelében híres balneoterápiás központot hozott létre. Gyakran hivatkozott Hippokratész ajánlásaira.
Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) Németországban Türingia tartományban Langensalzában született. Nagyapja és apja is orvosok voltak a weimari udvarnál. Hufeland orvosi tanulmányait Jénában és Göttingenben végezte, 1783-ban avatták doktorrá. 1793-ban már orvos-professzor a jénai egyetemen. Ekkor lett a weimari udvar háziorvosa. Később III. Frigyes Vilmos porosz király háziorvosa és a berlini Charitében professzor. Hufeland a természetgyógyászat harcosa. A szervezet öngyógyító tézisének meggyőződéses híve. Az Enchiridon medicum című orvosi kézikönyv elején írja: „Natura sanat medicus curat morbos”. ‑ Az orvos adja a gyógyszert, a természet gyógyít. Tanári szerénysége és fogékonysága a népi gyógyászat iránt kivételes. Udvari megbízatásai ellenére a közegészségügy harcosa. 1815-től a vízgyógyászat felé fordul. Az utókúra kifejezést ő vezeti be. Németországban a Hufeland-díjat a kiváló gyógyítói sikerekért adják.
Samuel Hahnemann (1755-1843) Meißenben született. A kitűnően tanuló gyermek, a háború és a szegénység miatt csak támogató segítségével tanulhatott tovább, a Szent Afrában. Sikerült Lipcsébe, majd a Bécsi orvosi egyetemre is bekerülnie. Lipcsében többek között Ernst Platner törvényszéki orvos előadásai hallgatta, aki gyakran hivatkozott Georg Ernst Stahl (1659-1734) eredményeire. 1779-ben avatták doktorrá. Bécsben Mária Terézia háziorvosa. Az orvosi tanulmányaihoz szükséges pénzt természettudományi és orvosi írások fordításával kereste meg. 1790-ben Cullens materia medica c. művének fordítása során találta a kínafakéregről azt a bejegyzést, hogy az anyag maláriaellenes hatása a gyomorerősítő befolyáson alapul. Hahnemann egyik előző vándorútján önmagán próbálta ki a kínafakérget és egyértelműen arra a következtetésre jutott, hogy az minden esetben két-három órás lázat okozott. „Abbahagytam és egészséges lettem!” ‑ írta. 1810-ben megírja „Az észszerű gyógyítás organonja” című művét. 1812-ben magántanár a lipcsei egyetemen. Élete későbbi szakaszában francia feleségével Párizsba költözött, ahol 88 évesen hunyt el. A homeopátia mellett, és ellen számos egyetemi orvos‑tanár és szakértő harcolt már az elmúlt évszázadok során. 1928 októberében Németországban betiltották, majd 1939-ben a Birodalmi Egészségügyi Hivatal sikeres silicea C3 kísérlete hozott átmeneti szemléletváltást. Ma a homeopátiás anyagok forgalmazási engedélyei a placebo‑ekvivalencia okán lehetségesek. A méregjelzésű hatóanyagok forgalmazásáról, gyógyászati használatáról, szóló törvények semmilyen más lehetőséget nem engednek meg. A mérgezés esélyét teljesen ki kellett zárni. A homeopátia jelenleg már az alternatív gyógyászat engedélyezett eszköze. Tény hogy a merkaptán 1:1 000 000 000 (abszolút placebo)-arányban szagingert kelt. A kénsav 1:100 000 hígításban savanyú. A homeopátiás szerekkel kapcsolatban a neuro-immunológia egyik jövőbeli feladata lesz, hogy immunrendszerünk ilyen értelmű vegyi érzékenységét illetve a stimuláció tényszerű értékeit tisztázza vagy cáfolja. A homeopátia gyakori áltudományos besorolása kutatói, orvosi körökben is heves viták forrása.
Eucharius Ferdinand Christian Oertel (1765-1850) Streitbergben született (ma Oberfranken). Édesapja pap volt és fiát Erlangenbe küldte, ahol teológiai tanulmányait végül nem fejezte be. Még a teológia vizsga előtt heves vitákba keveredett az egyházi hatóságokkal. 1789-ben filológiából doktorált. Gyakori fejfájásai arra késztették, hogy valamilyen eredményesebb orvost illetve kúrát keressen. Boerhave előadását hallván ő is kipróbálta magán a hidegvizes kúrákat. 1804-ben akadt a kezébe Johann Siegmund Hahn doktor könyve: A friss víznek az ember testére gyakorolt erejéről és hatásáról. 1826-ban egy tanulmányt írt a De aquae frigidae usu Celsiano címmel. A kortárs Hufeland egyik újságcikkében elutasította. Saját és Baráti körében elért sikerei azonban arra késztették hogy folytassa ezt az irányt. További kiadványok után végül 1932-ben barátaival megalakította a Vízgyógyászati Egészségi Egyesületet, amely egész Németországra kiterjedt. 1838-ban könyvet ír a korai gyermekhalandóságáról. Élete utolsó éveiben a gyógyintézményi sikereit Prießnitz hírneve némiképp elhomályosította. 1850-ben, balesetben halt meg.
Vincenz Prießnitz (1799-1851) Gräfenbergben (Jelenleg Csehországhoz tartozik Lázně Jeseník néven) született, a Szudéta-hegységben. Gyermekéveit egy tanyán élte. Sokat járta a vidéket és a természet apró jeleit, kiváló emlékezőtehetsége révén korán megértette és megtanulta. Egyik alkalommal egy őzet figyelt meg, amely a bénult lábát a patak hideg vízében megmártogatta. A jelenet több napon keresztül ismétlődött, míg az őz meg nem gyógyult. A tanyasi parasztfiú először csak az arra tévedt, esetenként sérült embereket gyógyította. Szándéka ellenére is nagy hírnévre tett szert. Többször jelentették fel sarlatánság vádjával, de az ellene folyó vizsgálatok rendre ellentétes eredményt hoztak. A kezelésekért nem kért fizetséget. 1831-ben kérelmet nyújtott be egy gyógyfürdő létrehozására. Ezt akkor még szó szerint csak a testi tisztálkodás céljából engedélyezték neki. 1837-ben egy orvosi bizottság szakvéleménye alapján kapta meg a Vízgyógyintézet üzemeltetésének jogát. A „Vízdoktor” ekkorra már nemzetközi hírnevet szerzett és az érdeklődő orvosokat tanította. A hidegvízkúra 56 féle módszerét alkalmazta Priessnitz 1851. november 28-án halt meg. A javában virágzó intézetet hűséges orvostanítványa, dr. Schindler vette át. Társai Winternitz és Hirb boroszlói tanárok lettek. Kevesen tudják, hogy Priessnitz három lánya Magyarországon élt: Berta ‑ Dessewffy Pál és Zsófia ‑ aki Ujházy József valamint Teréz, aki Ujházy Albert felesége volt.
Sebastian Kneipp (1821-1897) a bajor Stefansriedben született. 23 évesen a katolikus papnövendék a tüdőbaja miatt próbálta ki magán a J. S. Hahn könyvéből olvasott módszert. 1852-ben szentelték pappá. Saját, sikeres gyógyítási módszereket alakított ki, amely által világhírű gyógyítóként tisztelték. Irigyei vádaskodása ellen a bíróság felmentette, sőt később elnyerte a monsignore egyházi fokozatot is.
Searchtool right.svg Bővebben: Sebastian Kneipp
Arnold Rikli (1823‑1906) svájci természetgyógyász-orvos alapította a mai Szlovéniában, 1855-ben azt a szanatóriumot, ahol a napfényt és a vízgyógyászat eredményeit együttesen alkalmazták. 1877-ben Downes és Blunt, a két angol tudós közzétette felfedezését, amely szerint a napsugárzásnak baktériumölő hatása van. A magas hegyekben a nap sugárzási energiája nagyobb, és az ibolyántúli sugárzás erősebb, mint az alsóbb fekvésű területeken. Felfedezésük új lendületet adott a hegyvidéki helio- és klímaterápiás szanatóriumok építésének. A magaslati szanatórium a 20. sz. első felének egyik jellemző társadalmi terévé vált Európa-szerte. A TBC-s betegek napfürdőztetése a penicillin feltalálásáig szinte a legeredményesebb módja lett a betegség kezelésének. Bucsányi Gyula orvos Veldes-ben és Nápolyban egyetemi kutatások keretében tanulmányozta a napkúra lehetőségeit. „A napfény gyógyhatása és a napfürdő.” címmel tett közzé sikeres könyvet 1907-ben, amely több kiadásban is megjelent.

Oxigén box KOMPLEX OXIGÉNTERÁPIA-AROMATERÁPIA-NEGATÍV ION TERÁPIA! Lélegezz fel oxigénnel! Szolgáltatásunk által bárki élvezheti a friss oxigénben dús levegő megújító hatását!
A Reiki egy kézrátételes gyógymód és önfejlesztő módszer. Japánból ered, mely az 1980-as évektől kezd igen népszerűvé válni a világon
A moxa hasonlóan hatékony módszer, mint az akupunktúra, csak éppen ritkább alkalmazása miatt kevesen ismerik nálunk. Gyors, hatékony, átmelegítő, energetizáló
Ma már se szeri, se száma a méregtelenítő és fogyasztó kezeléseknek. Ezek közül az egyik legősibb módszer a köpölyözés, ami
Reflexzóna masszázs (talpmasszázs) hatásmechanizmusa A reflexzóna masszázs úgy működik, hogy a reflexológia energetikai- és szabályozó rendszere által a kéz, láb,
Az ókori masszázstechnikákból fejlődött ki az újkorban elterjedt módszerek két nagy csoportja, a klasszikus-, és a reflexzóna masszázs. A mai
A svéd masszázs kézzel végzett, az emberi szervezetet mechanikai ingerek által befolyásoló kezelési technika. Egyes keleti masszázsoktól eltérően közvetlen fiziológiai hatásokra épít, ám a
A Dorn-Breuss Terápia magába foglalja a 'Dorn módszert' és a 'Breuss masszázst', és a fizika és az anatómia alapjaira épül.
Dorn terápia és Breuss masszázs A Dorn terápia egy manuálisan végzett ízületi korrekciós technika, melynek célja a fiziológiás helyzetek visszaállítása.